Home

Prírodné prostredie okolia vodnej nádrže Golianovo

Vodná nádrž je upravený vodný tok, ktorý má pri hrádzi spevnený breh i dno betónovými platňami. Betónové platne sú po čase zanesené sedimentmi a brehy zarastajú brehovou vegetáciou a vodnými rastlinami, takže sú podobné prirodzeným jazerám. Sú to človekom vytvorené mokrade. Pojmom mokraď rozumieme územie s pôdou trvalo nasýtenou vodou alebo zaplavenou počas určitého obdobia roka. Ide o prechodné biotopy medzi vodnými a suchozemskými ekosystémami s najrôznejšou podobou.

 

Výstavba vodných nádrží na Slovensku začala v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, z dôvodu zabezpečenia regulácie vodných tokov a z dôvodu nedostatku vody potrebnej na zavlažovanie v poľnohospodárstve. Boli budované najmä v depresiách na nížinách a na úpätiach pohorí. Vodné nádrže sú hlavne prietokové (majú prítok a odtok) a okrem závlah sú využívané na chov rýb alebo na rekreačné účely. Na vodných nádržiach a v ich okolí sú podmienky vhodné pre život vodných, suchozemských, ale aj semiakvatických živočíchov. Vodné nádrže ako mokrade spĺňajú viacero funkcií, zadržiavajú vodu na zavlažovanie v poľnohospodárstve, sú rezervoárom vôd v prípade požiarov, regulujú vodné toky v prípade záplav, dopĺňajú zdroje podzemných vôd, uvoľňujú podzemné vody, čistia vodu, zadržiavajú živiny, zachytávajú sedimenty a polutanty, stabilizujú brehy a slúžia ako ochrana proti erózii, stabilizujú lokálne klimatické pomery ako zrážky a teplotu (Kadlečík, Slobodník, 1999).

Vodná nádrž Golianovo sa rozprestiera na Žitavskej pahorkatine, v nadmorskej výške 181 m n. m. a podľa typologického členenia reliéfu patrí k akumulačno-eróznemu reliéfu. Záujmové územie patrí do povodia rieky Nitry. Územím preteká potok Kadaň, na ktorom je v juhozápadnej časti územia vybudovaná vodná nádrž. Územím pretekajú Tichý kanál a Veskojský kanál, ktoré vyúsťujú do vodnej nádrže a slúžia ako zberné recipienty povrchových a podpovrchových vôd. Vodná nádrž slúži na rybochovné účely a ako zdroj vody pre závlahy. Vodná nádrž je zaradená ako rybník regionálneho významu do medzinárodného výskumu pod záštitou IUCN v programe „Hospodárenie rybníkov na Slovensku“ (Hreško, Pucherová, Baláž - eds., 2006).

Vodná nádrž je od obce vzdialená 1 km a bola vybudovaná v roku 1967 za účelom zavlažovania pozemkov patriacich Poľnohospodárskemu družstvu Dolná Nitra a Veľký Cetín. V súčasnosti slúži ako rybník na chov rýb. Rozloha vodnej nádrže je 26 ha a maximálna hĺbka rybníka je 3 m. Vodná nádrž Golianovo patrí pod správu Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., odštepný závod Povodie Váhu Piešťany, závod Nitra.

Bohatá vegetácia okresu Nitra vďačí za svoju pestrosť, okrem rozmanitosti geologických substrátov a priaznivým klimatickým pomerom, výnimočnej polohe územia, ktorá umožňuje stretávanie a prelínanie sa zástupcov dvoch fytogeografických oblastí – panónskej a karpatskej. Prevažná časť územia okresu patrí panónskej kvetnej oblasti (Pannonicum), a to do obvodu vlastnej panónskej flóry (Eupanonicum). Do okresu spadajúce výbežky Tribeča už predstavujú súčasť fytogeografického obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum) v rámci oblasti západokarpatskej kveteny (Carpaticum occidentale).

V okolí vodnej nádrže môžeme vytýčiť nasledovné typy mokradných biotopov:

 

  1. Vŕbovo-topoľové lužné lesy. Stromové poschodie je uvoľnené, nezapojené, tvorené je vŕbou bielou (Salix alba), vŕbou krehkou (Salix fragilis), topoľom bielym (Populus alba), topoľom čiernym (Populus nigra). Krovinové poschodie je slabo vyvinuté. V bylinnom poschodí je vyšší počet prevažne nitrofilných a hygrofilných druhov, napr. žihľava dvojdomá (Urtica dioica), ostružina ožina (Rubus caesius), chmeľ obyčajný (Humulus lupulus), ostrice (Carex sp.), kosatec žltý (Iris pseudacorus), bleduľa letná (Leucojum aestivum), ktorá vytvára pekný jarný aspekt.
  2. Vysoko steblové trsťovo – ostricové porasty litorálneho stupňa, tvorené trsťou obyčajnou (Phragmites communis), ktorá vytvára takmer monokultúry, pálkou (Typha), škripincom (Shoenoplectus), steblovkou vodnou (Gliceria maxima), chrasticou trstenníkovou (Phalaroides arundinacea), ostricou (Carex sp.) a pod.
  3. Brehový porast – ekoton medzi vodnou nádržou a agrocenózou. Brehové porasty vodnej nádrže tvoria zvyšok vŕbovo–topoľového lužného lesa.
  4. Vetrolam patrí medzi človekom vytvorené alebo ovplyvňované biotopy v kultúrnej krajine. Je to typ líniového koridoru, obsahuje veľa vysadenej a synantropnej vegetácie.

 

Fauna okresu Nitra je podmienená zastúpením dvoch zoogeografických jednotiek: provincie stepí a provincie podkarpatských listnatých lesov. Ďalším nezanedbateľným faktorom ovplyvňujúcim a formujúcim obraz fauny je činnosť človeka, ktorá sa sústredila najmä na nížiny. Vplyvom antropogénnej činnosti došlo k pretvoreniu krajiny a vzniku sekundárnych biotopov (polia, pasienky) a im zodpovedajúcim zoocenózam.

V okolí vodnej nádrže (prípadne priamo vo vodnej nádrži) boli pozorované nasledovné druhy živočíchov: hltanovka hnedá (Erpobdella testacea), škľabka veľká (Anodonta cygnea), pavúk vodný (Argyroneta aquatica), korčuliarka (Gerris lacustris), kapor rybničný (Cyprinus carpio), sumec veľký (Silurus glanis), šťuka severská (Esox lucius), lipeň tymiánový (Thymalus thymalus), ostriež zelenkastý (Perca fluviatilis), slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus), skokan hnedý (Rana temporaria), skokan rapotavý (Rana ridibunda), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha zelená (Bufo viridis), užovka obojková (Natrix natrix), jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), chochlačka vrkočatá (Aythia fuligula), chochlačka sivá (Aythia ferina), hus divá (Anser anser), lyska čierna (Fulica atra), potápka chochlatá (Podiceps cristatus), bocian biely (Ciconia ciconia), chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax), volavka biela (Egretta alba), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), labuť hrbozobá (Cygnus olor), cíbik chochlatý (Vanellus vanellus), kavka tmavá (Corvus monedula), holub hrivnák (Columba palumbus), kukučka jarabá (Cuculus canorus), zajac poľný (Lepus europaeus), srnec lesný (Capreolus capreolus), sviňa divá (Sus scrofa), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), kuna skalná (Martes foina), jež bledý (Erinaceus concolor, roumanicus), piskor obyčajný (Sorex araneus), piskor malý (Sorex minutus), dulovnica menšia (Neomys anomalus), bielozúbka krpatá (Crocidura suaveolens), krt podzemný (Talpa europaea), potkan hnedý (Rattus norvegicus), ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis), ryšavka krovinová (Apodemus sylvaticus), ryšavka malooká (Apodemus microps, uralensis); myška drobná (Micromys minutus), hraboš poľný (Microtus arvalis), hrdziak lesný (Myodes glareolus); hrabošík podzemný (Microtus subterraneus), ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), chrček poľný (Cricetus cricetus).

Na základe uskutočnených výskumov možno konštatovať, že vodné nádrže sú zaujímavé z hľadiska druhovej pestrosti a vyznačujú sa veľkým krajinárskym a ochranárskym významom. Najmä v poľnohospodárskej krajine pôsobia ako oázy života, kde je koncentrovaná takmer všetka biodiverzita širokého okolia. Žiaľ narastá negatívny vplyv na vodnú nádrž, či už znečisťovaním vodného toku okolitými obcami, negatívnymi vplyvmi poľnohospodárstva, slabým environmentálnym povedomím obyvateľstva a v konečnom dôsledku nedodržiavaním predpisov ochrany prírody o stanovených ochranných pásmach vyplývajúcich zo zákona.

Ivan Balaz, UKF-KEE

 
TOPlist

História

Logo rondelPovodné stvárnenie logotypu vychádza z pôdorysu trojitého rondelu so šiestimi vstupnými bránami. Symbolizuje náš vzťah k histórii. Čítaj ďalej...

Vinohradníctvo

Logo vínoOdvodený logotyp v pozadí s viničovým listom je hyperbolou na strapec hrozna tvorený nesymetricky rozmiestnenými, rôzne veľkými bobuľami. Čítaj ďalej...

Cyklotrasa

Logo cykloVariácia logotypu s nevtieravo dotvorenou postavou cyklistu na bicykli je odkazom na ciel vytvoriť náučný cyklo chodník v chotári obce. Čítaj ďalej...