Home

Vojenské mapovania

Vojenské potreby rakúsko-uhorskej monarchie si v 2. pol. 18. stor. vyžiadali vyhotovenie máp veľkých mierok na uľahčenie orientácie v teréne pri vojenských operáciách a presunoch vojska. Z dôvodu prehratej rakúsko-pruskej vojny, kde jednou z príčín boli aj nedostatočne podrobné mapy, nariadila Mária Terézia v máji 1764 celoplošné mapovanie monarchie.

Od tohoto dátumu boli v nasledujúcich storočiach uskutočnené tri vojenské topografické mapovania. Začalo sa aj štvrté mapovanie, ktoré už nebolo dokončené vzhľadom na vypuknutie 1.svetovej vojny a následný rozpad monarchie.

Prvé vojenské mapovanie (1763-1787),

1763 Ďarmotyznáme aj ako Jozefínske či Jozefské (podľa cisára, ktorý k nemu dal podnet),  prebehlo v rokoch 1763–1785 (na Slovensku 1769-1785).  Podkladom boli staršie mapové diela, predovšetkým Müllerova mapa. Detailne je zachytená cestná a vodná sieť, upustilo sa od kopčekovitého spôsobu zobrazenia reliéfu (nahradené lavírovaním). V snahe o čo najrýchlejšie zmapovanie územia bola použitá metóda á la vue (tj. od oka, odhadom terénu). Mapám tak chýbali geodetické základy a polohové deformácie znemožnili zostaviť súvislú mapu monarchie (ani jednotlivé listy na seba presne nenadväzujú). Špecialitou prvého mapovania sú tzv. vojenské opisy krajiny, čo je samostatný súbor poznámok k jednotlivým zmapovaným sídlám.

Okrem cestnej a vodnej siete dáva mapa podrobný prehľad o počte sídiel v každej obci, ktoré sú ďalej farebne delené na kamenné (červená) a drevené (čierna), ďalej tu nájdeme vyznačené všetky menšie sakrálne objekty (prícestné kríže a kaplnky), mlyny, majere (m.h.) či hostince (w.h.). Čo sa nášho regiónu týka, nie je mape veľmi čo vyčítať.

Druhé vojenské mapovanie (1806-1869),

1806 Ďarmotyznáme ako Františkovo, sa uskutočnilo v rokoch 1806–1869. Cieľom tohto mapovania bolo predovšetkým odstrániť nedostatky toho predchádzajúceho, najmä čo sa týkalo presnosti. Najdôležitejšiu zmenu zaznamenalo zobrazenie terénneho reliéfu, kde výškopis bol zobrazovaný pomocou tzv. Lehmannových šrafov, a bol doplnený aj o výškové kóty. Nevýhodou tohoto systému však bolo zníženie čitateľnosti časti polohopisu v horských oblastiach. Ďalšou dôležitou novinkou bolo zachytávanie toponým, takže okrem názvov obcí (a už aj roztrúsených samôt) prináša mapa aj prehľad názvov potokov, vrchov a i. Zaujímavosťou je, že takmer paralelne prebiehalo aj prvé celoplošné mapovanie územia pre potreby katastra a katastrálnych máp, ktorého výsledky v mnohých prípadoch slúžili ako podklad pre vojenské mapy.

Tretie vojenské mapovanie (1869-1887)

1868 Ďarmotypo prehratej vojne s Pruskom, keďže nové vojenské technológie vyžadovali ešte presnejšie mapy, predovšetkým čo sa týkalo výškopisu a vrstevníc. Mapy 1:25 000 sa rozmnožovali len ako čiernobiele kópie, pretože sa predpokladala ich častá aktualizácia. Reambulácie výsledných listov špeciálnych máp v mierke 1:75 000 sa používali až do polovice 20. storočia ako jediné mapové dielo súvisle pokrývajúce územie Slovenska. Bohužiaľ, v priebehu 2. svetovej vojny boli farebné originály týchto máp zničené.

Dostupné čiernobiele mapy sú napohľad trochu zmätočné, ale je to dané najmä zvýšením hustoty obsahu mapy. Pribudli výškové údaje nielen pre kopce, ale aj jednotlivé sídla. Výraznejšie je aj šrafovanie predovšetkým v nížinách, kde už aj malé prevýšenia zahustia celkový mapový obraz.

Hoci boli pôvodne určené vojenským potrebám,  mapy vojenských mapovaní Rakúsko-Uhorska v sebe ukrývajú málo využitý informačný potenciál o historickej štruktúre krajiny, jej využívaní a obraze. Jozefské mapovanie bolo prvým podkladom, ktorý zmapoval celé územie Slovenska v detailnej mierke  1:28 800, čím poskytuje jedinečný materiál pre porovnanie rôznych oblastí. Význam druhého vojenského mapovania spočíva v jeho väčšej presnosti v porovnaní s prvým vojenským mapovaním, nakoľko vznikalo na základe geodetickej osnovy a s použitím javu zakresleného v mapách stabilného katastra. Na plnofarebných mapách tretieho mapovania je presnosť taká vysoká, že sú dokonca rozlíšené lúky od pasienkov, sady, záhrady a vinice. Dostupnosť farebných originálov týchto mapových podkladov je však značne komplikovaná.

 

  • Ján Jakubík: VÝVOJ VOJENSKEJ KARTOGRAFIE NA ÚZEMÍ SLOVENSKA (Kartografické listy / Cartographic letters, 2012, 20 (1), 28-38)
  • Bohuš Klein: HODNOTA PRVÉHO VOJENSKÉHO MAPOVANIA PRE VOJENSKÉ DEJINY SLOVENSKA (Vojenská História 4/2008)
  • Martin Boltižiar: Historické mapy – zdroj dát pri štúdiu krajiny a jej zmien (Životné prostredie 47/2013)

 

 
TOPlist

História

Logo rondelPovodné stvárnenie logotypu vychádza z pôdorysu trojitého rondelu so šiestimi vstupnými bránami. Symbolizuje náš vzťah k histórii. Čítaj ďalej...

Vinohradníctvo

Logo vínoOdvodený logotyp v pozadí s viničovým listom je hyperbolou na strapec hrozna tvorený nesymetricky rozmiestnenými, rôzne veľkými bobuľami. Čítaj ďalej...

Cyklotrasa

Logo cykloVariácia logotypu s nevtieravo dotvorenou postavou cyklistu na bicykli je odkazom na ciel vytvoriť náučný cyklo chodník v chotári obce. Čítaj ďalej...